Fundacji patronuje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Instytut Transportu Samochodowego.

Działania, o których mowa, sprowadzają się do egzekwowania obowiązku oświetlenia o odpowiedniej jasności i ukierunkowaniu przejść dla pieszych na terenach zabudowanych, zorganizowania systemu przewozów kombinowanych (ciężarówki na wagonach kolejowych) na osiach porty – granica oraz granica – granica, opracowaniu aktualnych wytycznych Sądu Najwyższego dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, w tym zaostrzenia wymierzanych kar.

Fundacja postuluje, by utworzyć specjalistyczną służbę ruchu drogowego o własnej strukturze, zarządzaną przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wprowadzić obowiązkowe badania psychologiczne dla kandydatów na kierowców w wieku 18-25 lat (najliczniejsi sprawcy wypadków), opracować aneksy do Ustawy Prawo o ruchu drogowym, sformułowane w sposób jasny i zawierające oddzielnie przepisy dla pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami.

Kolejne postulaty odnoszą się do wprowadzenia w rejestry Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych egzaminatorów oraz instruktorów, których podopieczni spowodowali wypadki, zapewnienia policji ruchu drogowego możliwości weryfikacji, czy kierujący znajdują się pod wpływem środków odurzających oraz w przypadku kierowców, którzy spowodowali wypadek na skutek jazdy w stanie nietrzeźwości odebranie im pojazdów na rzecz Skarbu Państwa.